Freelancer: mdshariful1257
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Dear contest holder, The logo is ready. I hope like you. if you any change your logo i can make it. I am waiting your feedback. thank you.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      10
                     cho                       Build me a website I have the domain, also I want a logo
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

 • alcala49
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 tháng

  To simple can you add 3D or Mexican beaded this look to simple

  • cách đây 9 tháng