Freelancer: ttsilambu2
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Bunny's Packeging Idea

i am a freelance logo designer, and customer satisfaction is my first priority. i can make any logo design concepts for my clients and also any correction on that logo as per clients needs.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      47
                     cho                       BUNNY’S paper smoke
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.