Freelancer: rifahtasneem
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Futuristic holo business card

hello this is my first time participating. feel free to customize if you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1123
                   cho                     business card design
Bài tham dự #1123

Bảng thông báo công khai

 • mrshamsjaman
  mrshamsjaman
  • cách đây 4 tháng

  Copy free stock Circuit board seamless pattern background
  Check there:
  https://www.freepik.com/free-vector/circuit-board-seamless-pattern_4546129.htm#page=1&query=circuit%20pattern&p

  • cách đây 4 tháng