Freelancer: rahatkhan0156801
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business Card Design

Size - 3.5*2.0 Inches (CMYK Color Mode) (Extra +0.25 Added for safety Line) Please let me know if you need anything rectification. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1427
                   cho                     business card design
Bài tham dự #1427

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.