Freelancer: akdesigner71737
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

business card design

My Dear CH, All file ready Ai (curved and normal), editable pdf, high-quality jpg. I give you all files and 100% satisfaction. Pls, contact me on the chatbox. Thanks.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      1437
                     cho                       business card design
Bài tham dự #1437

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.