Freelancer: PsiviPopa
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business Infographic design: Product Overview 4

Business Infographic design: Product Overview 4


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      42
                     cho                       Business Infographic design: Product Overview
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

 • Bifacil
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  You can try something similar with a white background.

  • cách đây 4 tháng
 • Bifacil
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Very nice. It's ok for now.

  We'll do final tweaks if I finally decide for your work...

  • cách đây 4 tháng