shiblee10 Avatar

Các bài tham dự của shiblee10

Cho cuộc thi bussiness cards

 1. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 261
  Bài tham dự #261 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 260
  Bài tham dự #260 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 179
  Bài tham dự #179 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 178
  Bài tham dự #178 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 142
  Bài tham dự #142 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Đã rút