Freelancer: JasimUddinMunsi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business Card

Hope like my design. If you want to make it changes then tell me i can do it. 100% vector 100% original work you will get deliverable format(web & print): .jpg, .psd, .png, .eps, .pdf, .ai etc. Software; illustrator , photoshop.

Bài tham dự cuộc thi #188 cho bussiness cards
Bài tham dự #188

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.