Bảng thông báo công khai

  • Byrnesblends
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 tháng

    I love the way you've done the cup in the B! Otherwise it just doesn't feel quite refined enough. It looks cool though!

    • cách đây 4 tháng