Freelancer: Takataca
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cartoonish logo

Hi there! I’m Ivan and I’m an illustrator and designer, I hope you like my work, it is completely handmade, no artificial intelligence, no copy from stock image. Please chat me if you need any modification on it. Cheers!

Bài tham dự cuộc thi #71 cho                         Cartoonish Logo Design for Band
Bài tham dự #71

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.