Freelancer: Yusuf9029
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Card Design

I made a " polygon card ", it's from your template but i make it more sharp and i change the pattern, I hope you like it


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      4
                     cho                       Change SHAPE/Design of template
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.