Freelancer: bifariachmad
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Illustration

Hi, this another progress, hope you like it, i make it from 3D, so it will be asy if you want add some object. feel free to discuss or talk with me :)

Bài tham dự cuộc thi #12 cho                         Concept drawing, illustration of a future tech coastal border security scene
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai