Freelancer: durgeshs218
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Raw texts for introductory video

Hi, i hope you like this script. I tried to keep to keep it minimal and precise as possible. let me know your thoughts, so we continue to proceed furthur.

Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.