Bảng thông báo công khai

  • a19ravi
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 9 năm

    Maybe its just me who feels as a receiver of this card that this QR Code contain a map, direction to this address?

    • cách đây 9 năm