Freelancer: ali92hassan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business card for vizry

Here's a modern & professional looking business card desig.Hope you like it.Kindly let me know if you want any changes,i am available.Have a good day,Sir.

Bài tham dự cuộc thi #15 cho                         Corporate Identity Kit - Reposted On Demand
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.