Freelancer: hassony220
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Create a 2D image of a spaceship cockpit

I added planets in the background and improved the dialog box


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      25
                     cho                       Create a 2D image of a spaceship cockpit
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.