Freelancer: AlexeCioranu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3D model using t-shirt concepts

Hello! I made all the 3d mockup designs concepts both front and back using same backdrop style. Please check both images. Thank you!

Bài tham dự cuộc thi #21 cho                         Create a 2D plan and 3D model using t-shirt concepts
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.