Freelancer: jannatishahidash
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2D plan and 3D model of t-shirt

if you need any corrections about the texture, please inform me. hope you like this.

Bài tham dự cuộc thi #35 cho                         Create a 2D plan and 3D model using t-shirt concepts
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.