1. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Graphic Design Bài thi #50 cho Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Graphic Design Bài thi #49 cho Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Graphic Design Bài thi #19 cho Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích