Freelancer: CarolineMagget
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Bright and fun

Read your brief, tried my hand, feedback will enable me to try again. Given you a variety of views to accommodate the scale.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     create an infographic
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.