Freelancer: CarolineMagget
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

A CI version

Well, Not convinced that this is the most ideal from an advertising perspective. Colour is king on such small scale. What do you think?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    6
                   cho                     create an infographic
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.