Freelancer: miloroy13
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Flyer Ad

Hi, here is the update. Can you mention which brown to change to grey. Thanks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      47
                     cho                       Create Giveaway Flyer Ad for Instagram
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.