Freelancer: Mukhlisiyn
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Hi friends, You can choose me to be the winner, I will provide all the files and source files such as; Vector: .ai .pdf Preview / Bitmap: .jpeg/.jpg .png(transparent) .psd Please chat me for detail


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      56
                     cho                       Create logo for a company called "J.D HOUSEHOLD SPARES"
Bài tham dự #56

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.