Freelancer: masud761288
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3D logo

1) orange color meaning = success 2) Blue color meaning= feelings of calmness or serenity. 3) golden color meaning= royalty 4) Sky blue color meaning= inspiration, and sensitivity


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      34
                     cho                       3D LOGO CREATION
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.