Freelancer: namesagar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Rock Design In Photoshop

File Formats - JPG, PNG, JPEG, AND PSD. Sir let me know if you need any changes.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     3d sculpting of a rock for a reef
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • elierissa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  i need to be able to 3d print it.

  • cách đây 2 tháng