Freelancer: akgallentes
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

propaganda poster 2

I hope this is better. I withdrawn the 2nd one because the stripes in flag1 is not the right color. Tell me if you need more edits!


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      7
                     cho                       Design a Communist-Style Propaganda Poster
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.