Freelancer: Opacity
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Developed Design

focus on colors and grunge feel, motivate for instant search on "Google Play", simple and minimum text


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      5
                     cho                       Design a In-store Restaurant Flyer for Mobile App.
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.