Freelancer: itdzuhri
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Xpress maids logo

logo design takes the analogy of water splashe, because water is a symbol of cleanliness. the color blue symbolizes of cleanliness, freshness, and peace

Bài tham dự cuộc thi #46 cho                         Design a Logo for a maid cleaning company
Bài tham dự #46

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.