Freelancer: jvencilao
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Axess logo study

The icon I created stands for three things, the letters A, X and a star. Star is a very recognizable symbol which give your logo a strong recall, while the letters A & X give that star a distinction :)

Bài tham dự cuộc thi #33 cho                         Design a Logo for Axess mobile app
Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.