Freelancer: AlexLeve
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

COLDPEEL

COLOR CORRECTED VERSION/ PLEASE RATE OR ANY FEEDBACK/REVIEWS WOULD BE MUCH APPRECIATED! TY! ALEX

Bài tham dự cuộc thi #110 cho                         Design a Logo for ColdPeel
Bài tham dự #110

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.