Freelancer: HappyBeginner
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

V2R

I hope that you like. There are few color schemes to show how easy logo can be adjusted acording to the product packaging.

Bài tham dự cuộc thi #76 cho                         Design a Logo for electronic cigarette and e-liquid company
Bài tham dự #76

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.