1. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Bị từ chối
  0 Thích