Freelancer: GuintoStudio
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo with background art fixed

here's my design with better background. I hope this is better but I can redesign the background art if I get selected.

Bài tham dự cuộc thi #106 cho                         Design a Logo for Online Sci Fi Game
Bài tham dự #106

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.