Freelancer: designrider
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Paybeo Logo

Hello sir, i have made your logo in vector Ai, Eps, Pdf, Png, Jpg, Tiff, Psd. i will give u the final files in these...Please give me feedback n stars on my entry hope you like it...


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      119
                     cho                       Design a Logo for 'Paybeo'
Bài tham dự #119

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.