Freelancer: pansaldi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

version 2

I changed type from my first try, and fixed the doman... just in one color this time.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      29
                     cho                       Design a Logo for PickShop.com.au
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.