Freelancer: saiprasannamenon
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Multiple Colors

Three picks to indicate wide selection and cool colors for added attraction. A serious yet vibrant feel. What do you think?


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      42
                     cho                       Design a Logo for PickShop.com.au
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.