Freelancer: saiprasannamenon
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pick shown more prominently

Two variations of the same concept where the pick becomes the background for your company's name. Do give me feedback so that I can learn and improve. Thanks! :)


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      48
                     cho                       Design a Logo for PickShop.com.au
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.