Freelancer: sudeepvallathol
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

PD logo

One includes the idea 'Powder-coating' The next one contain P and D with the idea of powder-coating


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      2
                     cho                       Design a Logo for Powdercoat Doctor
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.