Freelancer: samuelportugal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

SouthSydneyCustom, a red car

Custom car, a chevy like logotype. I have the vector file (its my creation)

Bài tham dự cuộc thi #20 cho                         Design a Logo for South Sydney Customs
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.