Freelancer: samuelportugal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Second option, simple and effective

A custom car without the background of Sydney. I have the original vector file.

Bài tham dự cuộc thi #21 cho                         Design a Logo for South Sydney Customs
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.