Freelancer: uldv
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

first submission

looking forward for your feedback, and please do let me know if you wanna see some changes or adjustments thank you :)


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      34
                     cho                       Design a Logo for Sweet Layers
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.