Freelancer: mariusfechete
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

5 Elements

Professional and strong, simple and unique logo icon. Represents unity and power. Colors can be changed. Please provide feedback. Thank you

Bài tham dự cuộc thi #118 cho                         Design a Logo for Take5
Bài tham dự #118

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.