Design a Mobi Website

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $150
 • Các bài thi đã nhận: 6
 • Người chiến thắng: SoniaGM

Tóm tắt cuộc thi

We currently have a website suited to use on a PC and an App in development. We are looking to design a 'Mobi' version reflecting parts of the website for use on Phone & Tablets. We have approximately 20 pages to design. We can provide PDF layouts of the current website and APP designs. I would for the home page to be designed for this contest to decide the winner.

If you have any questions please feel free to ask before starting.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • syrwebdevelopmen
  syrwebdevelopmen
  • 3 years ago

  Please extend the contest so we upload our work

  • 3 years ago
 • kadyanasantos
  kadyanasantos
  • 3 years ago

  I'm working on it. Please, wait my subscription.

  • 3 years ago
 • codecast2014
  codecast2014
  • 3 years ago

  We want to submit our entries!!!

  • 3 years ago
 • codecast2014
  codecast2014
  • 3 years ago

  Please #sealed the contest! Thanks

  • 3 years ago
 • sabhyata18
  sabhyata18
  • 3 years ago

  20 pages are included in this prize???

  • 3 years ago
 • gravitygraphics7
  gravitygraphics7
  • 3 years ago

  You need 20 pages design in this contest in end ? Thanks.

  • 3 years ago

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!