Freelancer: antampham2
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo for T- shirt

showing the youthful and charming, bright colors. A sexy woman a wall of bricks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      1
                     cho                       Design a T-Shirt Logo for "Brickies make better layers"
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • antampham2
  antampham2
  • cách đây 8 năm

  ok, i'll upload 1pic with not "by design AyTy Pham". Thanks

  • cách đây 8 năm
 • lizatherton
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  Looks good but no wording please!

  • cách đây 8 năm