Freelancer: antampham2
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for T-Shirt

showing the youthful and charming, bright colors. A sexy woman a wall of bricks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      3
                     cho                       Design a T-Shirt Logo for "Brickies make better layers"
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • lizatherton
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  what I mean was no wording in the logo of Brickies make better layers

  • cách đây 8 năm