Freelancer: weaarthebest
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revised logo

Hey Check the revised logo. Guitar woman is replaced and bricks are now aligned horizontally. Thanks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      4
                     cho                       Design a T-Shirt Logo for "Brickies make better layers"
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.