Freelancer: IvilinaGavazova
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Burger Co Promotional Video

Hello, sir. Here is my new entry with promotional videos - https://www.dropbox.com/s/8rj436ryjzwdg24/BurgerCo.mp4?dl=0 . Please give me your feedback. Thanks :)

Bài tham dự cuộc thi #4 cho                         Design an Advertisement for a Burger Restaurant
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.