Freelancer: andresmaurin
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Carved logo in mahogany wood render

Hi again, This is my version of the same logo I did before but now represented carved in mahogany wood. I'm still working in other version of the design, hope you like this.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      358
                     cho                       Design me a logo
Bài tham dự #358

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.