Freelancer: aminesosta92
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

New logo for Emilson coaching

Simple New logo for coaching business: Emilson coaching COLORS: I used deep purple and bright green colors ICON : I used Healthy Life People (modifiable) thank u.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      47
                     cho                       Design my new logo for my coaching business: Emilson Coaching
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.