1. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Đã rút